คอนฟิก SMTP ส่งเมลล์ Outlook.com

Code Config SMTP เบื้องต้นนะครับ

using System;
using System.Net.Mail;

namespace SmtpMailConnections
{
  public class OutlookDotComMail
  {
    string _sender = "";
    string _password = "";
    public OutlookDotComMail(string sender, string password)
    {
      _sender = sender;
      _password = password;
    } 

    public void SendMail(string recipient, string subject, string message)
    {
      SmtpClient client = new SmtpClient("smtp-mail.outlook.com");

      client.Port = 587;
      client.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
      client.UseDefaultCredentials = false;
      System.Net.NetworkCredential credentials = 
        new System.Net.NetworkCredential(_sender, _password);
      client.EnableSsl = true;
      client.Credentials = credentials;

      try
      {
        var mail = new MailMessage(_sender.Trim(), recipient.Trim());
        mail.Subject = subject;
        mail.Body = message;
        client.Send(mail);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw ex;
      }
    }
  }
}

Code Sent Mail ครับ
class Sent
{
  static void Main(string[] args)
  {
    string UserMail = "YourAccount@outlook.com";
    string PwdMail = "YourPassword";

    var sender = new OutlookDotComMail(UserMail, PwdMail);
    sender.SendMail("recipient@example.com", "Mail", "HelloWord!");
  }
}

Leave a Reply